VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

 Senkron Plastik İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan böyle “Şirket” veya “Senkron” olarak anılacaktır) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. Şirketimiz Veri Sorumlusu olarak İlgili Kişilerin bu haklarını kullanmalarını sağlamak ve KVKK’nın 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır.

 

KVKK madde 11 uyarınca, Senkrona başvurarak:

  • Kişisel verileriniz işlenip işlenmediği,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse hangi verilerinizin işlendiğini öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme ile ilgili bilgi edinme haklarına sahipsiniz.

 

KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, veri sahipleri Şirketimize yapacakları başvurularda taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmelidirler. Bu kapsamda, Şirketimize yapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak aşağıdaki dört yöntemden biri tercih edilerek tarafımıza ücretsiz olarak iletilebilir.

 

No. Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Yapılması Gereken
1 Veri sahibinin Şirketimize gelerek şahsen başvuru yapması ile 21.Cadde 1424 Sk. No:4/4, 06370 Mega Center – Ostim / ANKARA / TÜRKİYE Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
2 Noter yoluyla tebligat 21.Cadde 1424 Sk. No:4/4, 06370 Mega Center – Ostim / ANKARA / TÜRKİYE Tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
3  “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla senkronticaret@hs01.kep.tr E-postanın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.
4 E-posta yöntemiyle

 

destek@senkronplastik.com E-postanın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.

 

Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK m. 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK m. 13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Veri Sorumlusu

Senkron Plastik İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

21.Cadde 1424 Sk. No:4/4, 06370 Mega Center – Ostim / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 0(312) 354 82 94

https://senkronplastik.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geri
Whatsapp
0312 354 82 94 hemen ara!