KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK POLİTİKASI

FONKSİYON KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Senkron Plastik İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Senkron”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına, gizliliğine ve güvenliğine hassasiyet gösteriyoruz. Bu kapsamda, Senkron’ un iş ilişkilerini ve faaliyetlerini yürütürken hastalarımız, çalışanlarımız, iş ortaklarımız, bunların çalışanları ve yetkilileri ve diğer tüm üçüncü kişilere ait elde ettiğimiz kişisel verileri nasıl işlediğimiz, hangi amaçlarla kullandığımız ve bu bilgileri nasıl koruduğumuz hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasında kullanılan tüm kavram ve ifadeler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuatta kullanılan şekilde ifade edilecektir. Kişisel veri kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de muhteva eder şekilde kullanılmaktadır. İşbu Politika’ da yer alan terimlere ve kısaltmalara karşılık gelen anlamları “Kısaltmalar ve Tanımlar” başlıklı bölümde bulabilirsiniz.

 

İşbu Politikayı kabul etmemeniz halinde kişisel verilerinizi hiçbir surette bize iletmemeniz gerekmektedir. Kişisel verilerinizi bize iletmemeyi tercih ederseniz, bazı hizmetlerimizi sunmamız veyahut taleplerinizi cevaplamamız mümkün olmayacaktır.

 

Senkrona ilettiğiniz kişisel veriler doğru, eksiksiz ve güncel olmalıdır. Üçüncü tarafa ait kişisel verileri bize iletmeniz durumda söz konusu üçüncü kişiden bizim onlara ait bilgiyi toplamamız, işleme tabi tutmamız, kullanmamız ve açıklamamız için gerekli tüm izinleri aldığınız anlamına gelecek ve Senkron sorumlu tutulamayacaktır.

Senkron, Veri Sorumlusu sıfatına haiz olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yerine getirmektedir.

 

KISALTMALAR VE TANIMLAR

 

 • Şirketimiz / Senkron: Cadde 1424 Sk. No:4/4, 06370 Mega Center – Ostim / ANKARA / TÜRKİYE adresinde faaliyet gösteren Senkron Plastik İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 • KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
 • KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu
 • İlgili Kişi/İlgili Kişiler ya da Veri Sahibi: Senkron’ un hastaları, çalışanları, iş ortakları, hissedarları, yetkilileri, aday çalışanları, ziyaretçileri, tedarikçileri, iş birliği içinde çalıştığı kurumların çalışanları, üçüncü kişiler ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere diğer kişiler gibi kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.
 • Başvuru Tebliği: 10 Mart 2018 tarihli 30356 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik: 28 Ekim 2017 tarihli 30224 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan ve 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
 • Politika: İşbu Senkron Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
 • TCK: 12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
 • 5651 sayılı Kanun: 23 Mayıs 2007 tarihli 26530 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak Senkronu ifade eder.

 

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME İLKELERİMİZ

 

Senkron kişisel verileri işlerken, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında işlemektedir. KVKK’nın 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi işlerken dikkat ettiğimiz temel ilke ve prensipler aşağıda şekildedir:

 

 • Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme: Senkron, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Senkron, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.
 • Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama: Senkron, kişisel veri sahibi kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır.
 • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme: Senkron, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Senkron, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetler ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir.
 • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma: Senkron, kişisel verileri yalnızca belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.
 • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme: Senkron, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Senkron öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Senkron tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

İŞLEDİĞİMİZ VERİLERE İLİŞKİN KİŞİ GRUPLARI

 

Senkron tarafından kişisel verileri işlenen veri sahiplerinin kategorileri aşağıdaki yer almaktadır.  Aşağıdaki kategorilerin dışında yer alan kişiler de KVKK 11. Madde kapsamında Senkrona bilgi edinme amaçlı soru yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de KVKK kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

 

 • Müşteri                : Senkron’ un mal ve hizmet sağladığı tüm kişileri ifade eder.
 • Potansiyel Müşteri : Senkron’ un mal ve hizmet sağlamak üzere görüşme içerisinde olduğu tüm kişileri ifade eder.
 • Çalışan                : Senkron bünyesinde çalışan ve her kademede bulunan çalışanlarımızı ifade eder.
 • Tedarikçi                : Senkron’ un faaliyetlerini sürdürürken dışardan aldığımız mal ve hizmet sunan kişileri ifade eder
 • İş Ortakları                : Senkron’ un her türlü faaliyetlerini sürdürürken birlikte iş yaptığı, etkinlik ve organizasyonları yürütürken birlikte hareket ettiği kişileri ifade eder.
 • Çalışan Adayı                : Senkrona çalışma amaçlı başvuran ve henüz bordroda yer almayan kişileri ifade eder.

 

SİZİNLE İLGİLİ NE ZAMAN KİŞİSEL VERİ TOPLARIZ?

 

Kişisel verileriniz genel olarak aşağıdaki hallerde toplanmaktadır.

 

 • Senkrona Tedarikçi olarak mal sattığınızda ya da hizmet sunduğunuzda,
 • Senkron ile mal ve hizmet sağlanması amacıyla görüşme sağlandığında veya mal ve hizmet sağlamak üzere ticari ilişki içerisine girdiğinizde,
 • Senkron ile web sitemiz, e-posta, diğer online mecralar ya da telefon yoluyla iletişime geçtiğinizde,
 • Senkrona iş başvurusu yaptığınızda ve çalışanımız olduğunuz durumda,
 • Aday /tedarikçi/iş ortağı/çalışan olarak herhangi bir amaçla bizimle iletişime geçtiğinizde,
 • Senkron iç ağına bağlandığınızda,
 • Senkronu ziyaret ettiğinizde,

 

Yukarıdaki durumlarda edindiğimiz kişisel verileri, sadece bu Politika’ ya uygun bir şekilde işleyeceğiz.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLİYORUZ?

Senkron ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak ve bizimle nasıl iletişime geçtiğinize göre işlediğimiz veri türü değişkenlik göstermektedir.

 

Temel olarak kişisel veri işleme yöntemlerimiz elektronik ortamlar (web sitemiz, e-mail, vb.) ve fiziksel ortamlar (bizzat Senkrona gelmeniz, elden iş başvurusu yapmanız, aday çalışan görüşmeleri ve kesin işe başlamada toplanan belgeler vb.) olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu kapsamda, size ait işlediğimiz kişisel veriler aşağıdaki kategoriler altında açıklanabilir:

 

 • Kimlik Bilgileri : (Ad, Soyad, TC Kimlik No, doğum tarihi gibi kimlik belgelerinde yer alan bilgiler)
 • İletişim Bilgileri : (Telefon, adres, e-mail adresi vb.)
 • Finansal Bilgiler : (Kredi Kartı bilgileri, banka hesap bilgileri, fatura vb.)
 • Fotoğraf ve video : (Senkron’ da yer alan güvenlik kamerası kayıtları)
 • İnternet Kayıtları : (Senkron iç ağına bağlanmanız halinde IP adresi, MAC adresi vb.)
 • Sağlık Bilgileri : (Çalışanlarımızın özlük/izin bilgilerini işlemek amacıyla istirahat raporu gibi bilgileri)
 • Mesleki Deneyim Bilgisi : (Çalışan ve Çalışan Adaylarına ilişkin olarak meslekteki kıdem ve uzmanlıklarına ilişkin sertifika gibi veriler)

 

SENKRON ÇALIŞMA ALANINDA ZİYARETÇİLERİMİZE AİT KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

 

Senkron çalışma alanında ziyaretçi sıfatı ile gelen Tedarikçi, Müşteriler de dahil olmak üzere tüm Ziyaretçilerin ve Çalışanların giriş çıkış işlemleri esnasında güvenliğin sağlanması ve kanuni yükümlülüklere uyulması amaçlarıyla kişisel verilerini işlemektedir. Bu kapsamda ziyaretçi giriş çıkış takibi amacıyla ziyaretçilerimizin iş yerimizdeki güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntüleri belirli sürelerle kayıt altına alınmaktadır. Buna ilişkin aydınlatma girişte yer alan bir aydınlatma metni ile yapılmaktadır. Bu veriler, Senkron’ un güvenliğini tehdit eden bir durum olmadıkça hiçbir şekilde başka bir ortama aktarılmamaktadır. Yalnızca suçun önlenmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Bunun yanında Senkron ziyaretçilerine internet erişimi sağlamaktadır. Senkron içinde mevcut internet ağına bağlanmanız halinde erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuata göre kayıt altına alınmaktadır. Senkron’ un ziyaretçilere ilişkin verileri yukarıda sayılan ilkeler kapsamında işlemekte ve imha etmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HUKUKİ İŞLEME SEBEPLERİ

Kişisel verilerinizi KVKK m. 5 ve m. 6’da düzenlenen aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde:

 

 • Açık rızanızın varlığı,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında işliyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Kişisel verilerinizi, KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, mevzuat gereği paylaşılması gereken kamu kurum ve kuruluşları ve bunlara bağlı birimler başta olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yurt içi ve yurt dışındaki benzeri yetkili kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, çalışmakta olduğumuz avukatlar, bankalar, faktöring şirketleri, danışmanlar da dahil olmak üzere yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişiler ile sözleşmenin ifası ve bu Bildirimin (1) no’lu başlığı altında sayılan diğer amaçlarla aktarabiliriz. Senkron olarak, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLAMA SÜRESİ

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılan ilkeler gereği yalnızca işleme amacı gerçekleşinceye kadar saklıyoruz. Bu süreleri belirlerken öncelikle dikkate aldığımız husus kanunlarda sürelerin belirlenmiş olup olmamasıdır. Nitekim, bazı kanunlar belirli veriler için belirli süreleri belirlemişlerdir. Bu sebeple toplanan her bir verinin saklama süresi farklılık göstermektedir. Bazı durumlarda, hastanın menfaati gözetilerek, hasta dosyası bir sonraki görüşmede hekimlerimize kolaylık sağlaması amacıyla saklanmaktadır. İlgili sürelerin sona ermesinin sonunda verilerinizi saklamak için başkaca bir sebep yoksa kişisel verilerinizi KVKK’ya ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamıza uygun bir şekilde imha ediyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ

KVKK’nın 7. Maddesi ve TCK 138. Maddesine göre kişisel veriler yukarıda sayılan ilkeler kapsamında işlendikten sonra ve işlenmeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Senkron’ un Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına veya kişisel veri sahibinin talebine istinaden silinir, imha edilir veya anonim hâle getirilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İMHA YÖNTEMLERİ

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Senkron tarafından, silinen kişisel verilerin verilere erişimi olan kişiler için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınır. İlk olarak Silme işlemine konu teşkil edecek kişisel veriler belirlenir. Sonradan yalnızca bu kişisel verileri erişimi olan çalışanlarımız tarafından imha prosedürü izlenerek silinir. Kişisel verilerin tutulduğu kayıt ortamına göre izlenen yöntem Senkron tarafından belirlenmiştir. Silme, imha etme ve anonim hale getirme işlemleri sırasında tutanak tutulur. Fiziksel ortamda tutulan veriler üzeri okunamayacak şekilde çizilerek, boyanarak veya silinerek karartma işlemi uygulanır. Elektronik ortamdaki veriler ise Senkron’ un bilgi işlem sorumlusu tarafından uygun yöntemler kullanılarak hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

 1. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu olarak kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Fiziksel ortamda tutulan veriler evrak imha makinesi kullanmak marifeti ile imha edilir.

 

 

 1. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLER

KVK Kurumu Kişisel Veri Güvenliği Rehberi adıyla bir rehber yayınlamış ve kişisel verilerin korunması için alınması gereken teknik ve idari tedbirleri belirtmiştir. Bu doğrultuda Senkron tarafından gerekli idari ve teknik tedbirler alınmakta, taahhütnameler hazırlanmakta, prosedürler düzenlenmekte ve aydınlatma ve açık rıza metinleri düzenlenmektedir.

 

Teknik Tedbirler

Senkron tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 • Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Güncel antivirüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • İş birim bazlı belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak yalnızca belirli kişilere erişim yetkisi verilmiş, kişisel hesap yönetimi sistemi kurulmuş ve şifreleme sistemleri aktive edilmiştir.
 • Açık Rıza dışında KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen hiçbir şart kapsamında değerlendirilemeyen ve işleme amacı bakımından Açık Rıza temin edilememiş Kişisel Veriler maskelenerek işlenmektedir.

İdari Tedbirler

Senkron tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 • Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri, sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hakkında eğitimler verilmektedir.
 • Senkron tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri ve taahhütnameler imzalatılmaktadır.
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulanmaya başlamıştır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Senkron tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
 • Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.
 • Çalışanlara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ve aktarımında ayrı bir koruma politikası uygulanmaktadır.

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 KVKK m. 6’da özel nitelikli kişisel veriler sayılmıştır. Bunlar; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Bu verilerin hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıdıkları için özel nitelikli kişisel veri olarak düzenlenmiş ve bu verilerin işlenmesini daha hassas bir şekilde korunmaya muhtaç olduğundan özel tedbirler öngörülmüştür. Senkron tarafından özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili ayrı bir politika hazırlanmış ve yürürlüğe alınmıştır.

 

Senkron, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, özel nitelikli kişisel verilerin elde edilmesi sırasında İlgili Kişileri aydınlatmaktadır. Bunun yanı sıra açık 6. Maddede belirtilen özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi halinde veri sahiplerinin Açık Rızaları – KVKK 6/3 ve 5/2. Maddelerinde yer alan istisnalar hariç- alınmaktadır. Ayrıca özel nitelikli kişisel verileri korumak amacıyla KVKK’ya uygun tedbirler alınarak işlenmektedir.

 

Öte yandan Senkron, özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için özel önlemler almaktadır. Özel nitelikli kişisel verilere erişimi olan çalışanlara taahhütnameler imzalatılmaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler, ilgili iş süreci için gerekli olmadığı sürece toplanmamakta ve yalnızca gerekli durumlarda işlenmektedir. Özel nitelikli kişisel veri işlenmesi durumunda kanuni yükümlülüklere uymak ve KVK Kurulu tarafından belirlenen önlemlere uyum sağlamak için gerekli görülen teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK m. 11 uyarınca veri sahipleri olarak kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

 • Kişisel verilerinizin Senkron tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde uğradığınız zararın giderilmesini talep etme.

 

Bu taleplerinizi Başvuru Tebliği uyarınca aşağıda belirtilen yöntemle Senkrona ücretsiz olarak iletebilirsiniz:

 

Başvuru formuna https://senkronplastik.com/  adresinden ulaşabilirsiniz. Başvurunuzun yanıtlanabilmesi için başvuru formunu eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Üçüncü bir kişi adına bilgi edinmek için başvuruda bulunulması mümkün değildir. Ancak başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter onaylı ve ıslak imzalı vekâletnamenin bulunması halinde üçüncü kişi adına başvuru yapılabilir. Lütfen formu doldururken talebinizin açık, net ve anlaşılır olmasına özen gösteriniz.

 

KVKK uyarınca, yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zamanda ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

KVKK m. 14 uyarınca Senkron tarafından başvurunuzun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulmanız veya süresinde başvuruya cevap vermediğimiz hâllerinde; Senkron’ un cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz (30) ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

 

DİĞER HUSUSLAR

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

 

Zaman içinde değişebilecek mevzuat hükümleri ve şirket politikalarımızda meydana gelebilecek değişiklikler sebebiyle bu bildirimde güncellemeler yapılabilir. Değişiklik yapılması halinde Web sitemizde Bildirimin en güncel versiyonunu yayınlayacağız.

 

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını okuduklarını, burada belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve Senkrona ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrı kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

Veri Sorumlusu:

Senkron Plastik İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres: 21.Cadde 1424 Sk. No:4/4, 06370 Mega Center – Ostim / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 0(312) 354 82 94

https://senkronplastik.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

Geri
Whatsapp
0312 354 82 94 hemen ara!